Особлива інформація емітента

21.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

10-ОС

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Т. в. о. генерального директора

Москаленко Д. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Пароходна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01125821

5. Міжміський код та телефон, факс:

0484172546, 0484167208

6. Адреса електронної пошти:

account@udp.izmail.uptel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/

23.02.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

23.02.2022

призначено

Т. в. о. генерального директора

Москаленко Дмитро Олегович

3110519395

0

Зміст інформації:

Призначити Москаленка Дмитра Олеговича, тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське Пароплавство" з 22 лютого 2022 року на період до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства з посадовим окладом згідно штатного розпису для керівника цього товариства.

Призначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначана посадова особа за останні 5 років обіймала наступні посади:

04.2015-01.2019- Генеральний директор АСК "Укррічфлот", м. Київ

08.2021-01.2022- Виконуючий обов`язки першого заступника директора ДПВШ "Укрводшлях", м.Київ

01.2022-02.2022- Виконуючий обов`язки заступника директора з питань розвитку ДПВШ "Укрводшлях", м.Київ

02.2022 до теп. часу- Тимчасово виконувач обов`язків генерального директора ПрАТ "УДП", м.Ізмаїл.

ПрАт "УДП" є підприємством 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства інфраструктури України.

Єдиним акціонером Товариства згідно Статуту ПрАТ "УДП" є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Акцій ПрАТ "УДП" не має на біржі, тому несовєчасне розміщення інформації не несе наслідків для Акціонера.