Особлива інформація емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма - Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження - 68600 м.Ізмаїл, вул.Пароходна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи - 01125821

5. Міжміський код та телефон, факс - 0484172546, 0484167208

6. Адреса електронної пошти - account@udp.izmail.uptel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/

19.11.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

18.11.2019

призначено

виконуючий обов'язки голови

Хомяков Олексій Валерійович

3010516475

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 08.11.2019 р. № 21-Ос

зазначено:

ПРИЗНАЧИТИ ХОМЯКОВА Олексія Валерійовича (паспорт серії СН № 909364, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 08.10.1998 р.), з 18 листопада 2019р. виконуючим обов'язки голови правління приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” на період до прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства з посадовим окладом згідно з штатним розписом для керівника цього товариства.

Призначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначена посадова особа за останні 5 років обіймала наступні посади:

з грудня 2010 року по жовтень 2011 року — начальник відділу податкового планування фінансового Департаменту ТОВ “Компанія з управління активами “Сварог Ессет Менеджмент”;

з листопада 2011 року по лютий 2014 року — заступник фінансового директора ТОВ “Юридична фірма “Астерс”;

з березня 2014 року по березень 2016 року - заступник фінансового директора ТОВ “Юридична фірма “Естерс”;

з квітня 2016 року - головний юрист ТОВ “Юридична фірма “Астерс”;

з листопада 2019 року - в.о. голови Правління ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”