Призначено в. о. Голови Правлiння Бєшкарєва В.М.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ

01125821

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Міжміський код, телефон та факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказам Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.09.2017 р. № 102-О звiльнено керiвника виконавчого органу:
голову Правлiння Барiнова Дмитра Анатолiйовича (паспорт серiї КЕ № 341206, виданий Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi 07.08.1996), голову Правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” , який не володiє часткою у статутному капiталi, з 16.09.2017р.
Посадова особа звiльнена з посади голови Правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” у зв'язку з закiнченням термiну дiї укладенного з ним контракту вiдповiдно до пункту 2 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України.
Пiдстава: пункт 2 частини першої статтi 36 Кодексу законiв про працю України, контракт вiд 15.09.2014 №21-III, доповiдна записка директора Департаменту реформування та функцiонування морського та рiчкового транспорту Бас
юка О.Г. вiд 14 вересня 2017 року № 843/27/18-17.
Звiльнена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
На посадi голови Правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” перебував з 15.09.2014 р.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.09.2015 р. № 102-О призначено керiвника виконавчого органу:
виконуючого обов’язки Голови Правлiння Бєшкарєва Вiктора Миколайовича (паспорт серiї ТТ № 257839, виданий Солом’янським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 13.12.2014р.), виконуючого обов’язки Голови Правлiнняя приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” , який не володiє часткою у статутному капiталi, з 18 вересня 2017 року.
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: з травня 2012 року по жовтень 2012 року — виконуючий обов’язки заступника голови правлiння з економiки приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” (м. Iзмаїл, Одеської областi); з жовтня 2012 року по жовтень 2014 року - заступник голови правлiння з економiки приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” (м. Iзмаїл, Одеської областi); з жовтня 2014 року по теперiшнiй час - заступник голови правлiння з економiки та фiнансiв приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” (м. Iзмаїл, Одеської областi).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Барiнов Д.А.

Голова Правлiння

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

15.09.2017

(дата)