Затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ

01125821

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Міжміський код, телефон та факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” та відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства”, Статуту приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”, затвердженого наказом міністерства інфраструктури України від 29.04.2011 № 83 (зі змінами), враховуючи лист Державної аудиторської служби України від 29.03.2018 № 05-14/284, наказую:

1. Затвердити персональний склад ревізійної комісії приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” (далі — ревізійна комісія) строком на три роки:

голова ревізійної комісії — Сімінісова Ангеліна Сергіївна, провідний бухгалтер-ревізор відділу перевірки формування витрат служби внутрішнього фінансового контролю апарату управління державного підприємства “Адміністрація морських портів України”;

члени ревізійної комісії:

Рибак Віктор Леонідович — головний спеціаліст відділу внутрішніх розслідувань Управління запобігання корупції, внутрішніх розслідувань та державного фінансового моніторингу;

Кошель Роман Станіславович — заступник начальника відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Південного офісу Державної аудиторської служби України.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 07.03.2017р. № 91 “Про затвердження персонального складу ревізійної комісії приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Чалий Д.С.

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

04.05.2018

(дата)