Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

03.08.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Генеральний директор

Москаленко Д. О.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма:

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

68600, Одеська обл., м.Ізмаїл, вул.Пароходна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

01125821

5. Міжміський код та телефон, факс:

0484172546, 0484167208

6. Адреса електронної пошти:

account@udp.izmail.uptel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/

08.08.2022

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.08.2022

призначено

Генеральний директор

Москаленко Дмитро Олегович

3110519395

0

Зміст інформації:

Призначити Москаленка Дмитра Олеговича на посаду генерального директора приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське Пароплавство" на умовах контракту з 03 серпня 2022 року по 02 серпня 2025 року.

Призначена посадова особа товариства непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Призначана посадова особа за останні 5 років обіймала наступні посади:

04.2015-01.2019- Генеральний директор АСК "Укррічфлот", м. Київ

08.2021-01.2022- Виконуючий обов`язки першого заступника директора ДПВШ "Укрводшлях", м.Київ

01.2022-02.2022- Виконуючий обов`язки заступника директора з питань розвитку ДПВШ "Укрводшлях", м.Київ

02.2022 до теп. часу- Тимчасово виконувач обов`язків генерального директора ПрАТ "УДП", м.Ізмаїл.

ПрАт "УДП" є підприємством 100% акцій якого належить державі в особі Міністерства інфраструктури України.

Єдиним акціонером Товариства згідно Статуту ПрАТ "УДП" є держава в особі Міністерства інфраструктури України. Акцій ПрАТ "УДП" не має на біржі, тому несовєчасне розміщення інформації не несе наслідків для Акціонера.