Склад виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.07.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правлiння

Чалий Д.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68600 м.Ізмаїл, вул.Пароходна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01125821

5. Міжміський код та телефон, факс

0484172546, 0484167208

6. Адреса електронної пошти

account@udp.izmail.uptel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/

19.07.2019

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

17.07.2019

обрано

Голова Правління

Чалий Дмитро Сергійович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Чалий Дмитро Сергійович - Голова Правління (паспорт серії ТТ № 260570, виданий Голосіївським РВ ГУДМС України в місті Києві 03.02.2015р.),;

17.07.2019

обрано

в.о. начальника служби економічної безпеки та запобігання корупції

Гжимайло Богдан Владиславович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

члени Правління:

Гжимайло Богдан Владиславович - в.о. начальника служби економічної безпеки та запобігання корупції (паспорт №001595154, орган, що видав 8025 від 27.02.2018р.);

17.07.2019

обрано

в.о. заступника Голови Правління

Громченко Віталій Вікторович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

члени Правління:

Громченко Віталій Вікторович - в.о. заступника Голови Правління (паспорт серії КК 103675 Южненським МВ УМВС України в Одеській області 12.10.1998 р.)

17.07.2019

обрано

радник Голови Правління з питань євроінтеграції та антикорупції

Караджян Артьом Славикович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Караджян Артьом Славикович - радник Голови Правління з питань євроінтеграції та антикорупції (паспорт КК 594542 виданий Центральним РВО МУ УМВС України в Одеській області 02.03.2001 р.);

17.07.2019

обрано

в.о. заступника Голови Правління

Москаленко Олександр Миколайович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Москаленко Олександр Миколайович - в.о. заступника Голови Правління (паспорт СВ 333560 Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій області 18.01.2001р.)

17.07.2019

обрано

заступник голови Правління

Слівчук Юрій Васильович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Слівчук Юрій Васильович - заступник голови Правління (паспорт КЕ 473145 виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській області 09.12.1996р.)

17.07.2019

обрано

заступник Голови Правління

Тарасенко Олексій Вікторович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Тарасенко Олексій Вікторович - заступник Голови Правління (паспорт МЕ №718165 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 06.01.2006р.) ;

17.07.2019

обрано

головний бухгалтер

Тостоган Володимир Георгійович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Тостоган Володимир Георгійович - головний бухгалтер (паспорт КЕ 328188 Ізмаїльським МВ УМВС України в Одеській області 27.08.1996 р.);

17.07.2019

обрано

секретар Правління

Чорний Микола Михайлович

01125821

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 17.07.2019 р. № 552

зазначено:

ОБРАТИ: виконавчий орган (Правління) приватного акціонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" таких осіб:

Чорний Микола Михайлович - секретар Правління (СТ 058297 Обухівським РВ ГУ МВС України в Київській області 22.07.2008р.).