Призначено в. о. Голови Правлiння Чалого Д. С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ

01125821

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Міжміський код, телефон та факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 27.11.2017 р. № 139-О призначено керiвника виконавчого органу:
виконуючого обов’язки Голови Правлiння Чалого Дмитра Сергiйовича (паспорт серiї ТТ № 260570, виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 03.02.2015р.), виконуючого обов’язки Голови Правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” , який не володiє часткою у статутному капiталi, з 29 листопада 2017 року.
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади: з травня 2010 року по квiтень 2013 року — директор приватного пiдприємства “Перша клiнiка”; з серпня 2014 року по серпень 2016 року — директор ГНЦ “Зелена Буга” УДППЗ “Укрпошта” “; з жовтня 2016 року по березень 2017 року - заступник директора Державного пiдприємства “Южний морський торговельнiй порт”, з вересня 2017 року по вересень 2017 року — виконуючий обов'язки заступник директора з експлуатацiї Державного пiдприємства Морський торговельний порт “Чорноморськ”..

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 27.11.2017 р. № 139-О УВIЛЬНИТИ:
Бєшкарєва Вiктора Миколайовича, заступника голови правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство” з економiки та фiнансiв з 28 листопада 2017 року вiд виконання обов'язкiв голови правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”.
Пiдстава: доповiдна записка заступника директора Департаменту реформування та функцiонування морського та рiчкового транспорту — начальника вiддiлу формування нормативно-правової бази у сферi морського та рiчкового транспорту Геращенка О.О. вiд 27 листопада 2017 року №1046/27/18-17.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Бєшкарєв В.М.

В.о. Голови Правлiння

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

27.11.2017

(дата)