Затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ

01125821

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Міжміський код, телефон та факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" вважати повноваження Голови комiсiї Лапонога Сергiя Iвановича припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" вважати повноваження члена комiсiї Ремезовського Євгена Миколайовича припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" вважати повноваження члена комiсiї Башлик Лiдiї Леонiдiвни припиненими.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiсiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП":
голова ревiзiйної комiсiї — Терещенко Василь Васильович — провiдний бухгалтер-ревiзор вiддiлу внутрiшнього фiнансового контролю державного пiдприємства "Адмiнiстрацiя морських портiв України".

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiссiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП":
член ревiзiйної комiсiї — Сичевська Тетяна Григорiвна - головний спецiалист вiддiлу економiчної, iнновацiйної та iнвестицiйної полiтики в галузi морського та рiчкового транспорту Департаменту реформування та функцiонування морського та рiчкового транспорту.

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 15.03.2017 р. № 91 "Про затвердження персонального складу ревiзiйної комiссiї приватного акцiонерного товариства "Українське Дунайське пароплавство" затверджено персональний склад ревiзiйної комiсiї ПрАТ "УДП":
член ревiзiйної комiсiї — Навроцька Олена Вiкторiвна — заступник начальника вiддiлу контролю в галузях промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг Пiвденного офiсу Державної аудиторської служби України.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Барiнов Д.А.

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

15.03.2017

(дата)