Склад виконавчого органу (Правлiння) ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

 

 

 

Чалий Д.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

13.04.2018

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Код за ЄДРПОУ

01125821

5. Міжміський код та телефон, факс

0484172546 0484167208

6. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

13.04.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

72 "Бюлетень. Цiннi папери України"

16.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.oaoudp.com.ua

в мережі Інтернет

13.04.2018

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

07.03.2018

обрано

Голова Правлiння ПрАТ "УДП"

Чалий Дмитро Сергiйович

ТТ 260570
Голосiївським РВ ГУДМС України в мiстi Києв

0.00

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
зазначено:
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
Чалий Дмитро Сергiйович — Голова Правлiння (паспорт серiї ТТ № 260570, виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 03.02.2015р.),;
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади:
з травня 2010 року по квiтень 2013 року — директор приватного пiдприємства “Перша клiнiка”;
з серпня 2014 року по сiчень 2015 року в.о. директора головного навчального центру “Земна буча” “Укрпошта” м.Київ;
сiчень 2015 року по серпень 2016 року — комерцiйний директор ДП “Укрпошта” “;
з жовтня 2016 року по березень 2017 року — в.о. заступника директора, в.о. заступника директора (з комерцiйних питань), заступник директора (з комерцiйних питань) Державного пiдприємства “Одеський морський торговельний порт” мiсто Одеса,
з вересня 2017 року по вересень 2017 року — виконуючий обов'язки заступника директора з експлуатацiї Державного пiдприємства Морський торговельний порт “Чорноморськ” Одеської областi,
з листопада 2017 року - в.о. голови Правлiння ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”

10.04.2018

обрано

заступник Голови Правлiння з технiчних питань

Гармаш Олександр Сергiйович

КЕ 105312
Iзмаїльським МВ УМВ України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Гармаш Олександр Сергiйович — заступник Голови Правлiння з технiчних питань(КЕ 105312 Iзмаїльським МВ УМВ України в Одеськiй областi 09.01.1996р.)

10.04.2018

обрано

заступник Голови Правлiння з безпеки

Горбов Олександр Вiкторович

ЕО 088491
Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Горбов Олександр Вiкторович — заступник Голови Правлiння з безпеки (ЕО 088491 Ленiнським РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi 26.01.1996 р.)

10.04.2018

обрано

в.о. заступника Голови Правлiння з економiки та фiнансiв

Караджа Наталiя Олександрiвна

КЕ 045063
Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Караджа Наталiя Олександрiвна — в.о. заступника Голови Правлiння з економiки та фiнансiв (паспорт КЕ 045063 виданий Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi 17.08.1995 р.);

10.04.2018

обрано

заступник Голови Правлiння з зовнiшньоекономiчної дiяльностi

Тарасенко Олексiй Вiкторович

МЕ 718165
Дарницьким РУ ГУ МВС України

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
зазначено:
ОБРАТИ:
член Правлiння:
Тарасенко Олексiй Вiкторович — заступник Голови Правлiння з зовнiшньоекономiчної дiяльностi (паспорт МЕ №718165 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України 06.01.2006р.) ;

10.04.2018

обрано

заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом

Шкурко Зоя Вадимiвна

СО 656250
Печерським ГУ МВС України у м.Києвi

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Шкурко Зоя Вадимiвна — заступник Голови Правлiння з управлiння персоналом (СО 656250 Печерським ГУ МВС України у м.Києвi 04.05.2001р.)

10.04.2018

обрано

головний бухгалтер

Тостоган Володимир Георгiйович

КЕ 328188
Iзмаїльським МВ УМВС України в Одеськiй областi

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
зазначено:
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Тостоган Володимир Георгiйович — головний бухгалтер ;

10.04.2018

обрано

радник Голови Правлiння, секретар Правлiння

Чорний Микола Михайлович

СТ 058297

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 10.04.2018 р. № 161
ОБРАТИ: до складу виконавчого органу (Правлiння) приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”
член Правлiння:
Чорний Микола Михайлович — радник Голови Правлiння, секретар Правлiння (СТ 058297 Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi 22.07.2008р.).