Про обрання Чалого Д. С. Головою Правлiння ПрАТ "УДП"

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Код за ЄДРПОУ

01125821

3. Місцезнаходження

68600, м.Iзмаїл, вул.Краснофлотська,28

4. Міжміський код, телефон та факс

0484172546 0484167208

5. Електронна поштова адреса

account@udp.izmail.uptel.net

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.oaoudp.com.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Наказом Вищого органу товариства - Мiнiстерства iнфраструктури України вiд 07.03.2018 р. № 16-О зазначено:
ОБРАТИ Чалого Дмитра Сергiйовича (паспорт серiї ТТ № 260570, виданий Голосiївським РВ ГУДМС України в мiстi Києвi 03.02.2015р.), Головою Правлiння приватного акцiонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”, який не володiє часткою у статутному капiталi, з 07 березня 2018 року на умовах контракту.
Пiдстава: заява Чалого Д.С., контракт вiд 07 березня 2018 року № 21-III.
Призначена посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Призначена посадова особа за останнi 5 рокiв обiймала наступнi посади:
з травня 2010 року по квiтень 2013 року — директор приватного пiдприємства “Перша клiнiка”;
з серпня 2014 року по сiчень 2015 року в.о. директора головного навчального центру “Земна буча” “Укрпошта” м.Київ;
сiчень 2015 року по серпень 2016 року — комерцiйний директор ДП “Укрпошта” “;
з жовтня 2016 року по березень 2017 року — в.о. заступника директора, в.о. заступника директора (з комерцiйних питань), заступник директора (з комерцiйних питань) Державного пiдприємства “Одеський морський торговельний порт” мiсто Одеса,
з вересня 2017 року по вересень 2017 року — виконуючий обов'язки заступника директора з експлуатацiї Державного пiдприємства Морський торговельний порт “Чорноморськ” Одеської областi,
з листопада 2017 року - в.о. голови Правлiння ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство”

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Чалий Д.С.

Голова Правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

15.03.2018

(дата)