Особлива інформація емітента

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

08.10.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Голова Правлiння

 

 

 

Чалий Д.С.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

 

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

І. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Українське Дунайське пароплавство"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            68600 м.Ізмаїл, вул.Пароходна, 28

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            01125821

5. Міжміський код та телефон, факс

            0484172546, 0484167208

6. Адреса електронної пошти

            account@udp.izmail.uptel.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

           

 

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://udp.one/ua/

08.10.2019

 

(адреса сторінки)

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

08.10.2019

звільнено

голова Правління

Чалий Дмитро Сергійович

 

0

Зміст інформації:

Наказом Вищого органу товариства - Міністерства інфраструктури України від 08.10.2019 р. № 7-Ос

зазначено:

 

ПРИПИНИТИ ПОВНОВАЖЕННЯ Чалого Дмитра Сергійовича на посаді голови Правління приватного акціонерного товариства “Українське Дунайське пароплавство”, звільнивши його з роботи 08 жовтня 2019р., відповідно до пункту 5 частини першої статті 41 Кодексу законів про праці України.